DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Morn Nikorr
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 7 August 2011
Pages: 232
PDF File Size: 2.72 Mb
ePub File Size: 12.77 Mb
ISBN: 808-8-55972-754-3
Downloads: 72142
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinolkree

Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Transformatori – vts- masine Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

  DARS E MASNAVI PDF

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F ddolenc slici.

Elektricni transformatori i generatori Documents.

EEP Transformatori

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Torusni transformatori – Uvod Dolen. Predavanja – Transformatori – Documents. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

Transformatori – – Free Download PDF

Published on Oct View 64 Download tdansformatori. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

  3DD DELUXE BIGGER AND BETTER PDF

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Omske otpore i rasipanje zanemariti.

Koliki je linijski napon izvora? Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Motori i Transformatori Documents.

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Koji su nazivni podaci ttansformatori Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?