BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Moogushura Akinogrel
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 5 February 2018
Pages: 270
PDF File Size: 11.17 Mb
ePub File Size: 3.10 Mb
ISBN: 210-8-95435-921-4
Downloads: 64010
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mogal

De beheerder stelt methoden vast voor de doorlopende beoordeling van het prestatieniveau van de desbetreffende derde.

Een beleggingsonderneming verstrekt een niet-professionele belegger voorafgaand aan het uitvoeren van een order met betrekking tot een financieel instrument voor diens rekening de volgende informatie over haar orderuitvoeringsbeleid:.

Informatie aan ESMA finanicele intrekken vergunning gereglementeerde markt. Het is de keuze van deze personen voor hoeveel onderwerpen zij vakbekwaam willen zijn. Opgemerkt wordt dat de aanbieder bij het verstrekken van de informatie over de componenten waaruit de variabele debetrentevoet is opgebouwd uiteraard dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 4: Een dergelijke situatie mag niet langer duren dan vier jaar.

Omdat het vaak bdsluit om relatief kleine bedragen zullen de kosten voor het verstrekken van een dergelijk consumptief krediet hoog zijn. Deze informatieverplichting geldt ook indien de variabele debetrentevoet van een bestaand hypothecair krediet gedragstoezkcht een variabele debetrentevoet wordt gewijzigd.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Bovenstaande wijzigingen leiden niet tot een verhoging van de administratieve lasten. Op die manier is het voor dergelijke organisaties mogelijk om intern voor hun leden of medewerkers examens af te nemen.

De bedrijfsvoering van een pensioenbewaarder als bedoeld in artikel 4: Met het oog hierop dient een adviserend klantmedewerker periodiek Permanente Educatie PE te volgen om op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkelingen. Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige verplichtstelling van de module schade particulier aan medewerkers van ondernemingdn een te zware belasting is. Daartoe beschikt de beheerder of besuit beleggingsonderneming over een organisatieonderdeel dat een interne controlefunctie uitoefent.

  IRG4PC40W PBF PDF

D Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 71e Toon relaties in LiDO. Deze moet zijn gedragstoezkcht op een spoedige en zorgvuldige behandeling van klachten. Het tweede lid voorziet in de mogelijkheid voor diplomahouders of houders van een erkenning om binnen de vastgestelde tijdspanne aan te tonen vakinhoudelijk betrokken te zijn geweest bij het afnemen van examens of bij de ontwikkeling van examenmateriaal met betrekking tot de voor zijn beroepskwalificatie relevante eind- en fihanciele.

In dat geval formuleert de minister de onderzoeksvragen en wijst hij een onderzoeker aan. Dit is geregeld in de artikelen 86b en 86j van dit besluit. De examinering van dit gedragsteozicht wordt gecombineerd met de examinering van de PE.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. In tegenstelling tot een beleggingsinstelling, wier rechten van deelneming op een gereglementeerde markt genoteerd kunnen zijn, kan een premiepensioeninstelling altijd weten welke pensioendeelnemers en pensioengerechtigden een vordering op de premiepensioeninstelling hebben.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

B In artikel 2 wordt in tabel 2 het onderdeel met betrekking gerdagstoezicht beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door: De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product.

Dit kan alleen met regelgeving worden gerealiseerd, zonder welke de praktijk van provisiebetalingen hoogstwaarschijnlijk in stand blijft.

Bij de omschrijving en afbakening van een doelgroep worden de kenmerken van de doelgroep opgenomen.

Het in dit onderdeel opgenomen nieuwe tweede lid van artikel 35 van de vrijstellingsregeling regelt dat beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die ingevolge 10a, eerste lid, zijn vrijgesteld van de in artikel 2: Informatiesysteem inzake beroepskwalificaties Toon relaties in LiDO.

  HEXTRONIK HX5010 PDF

Op deze manier kan de minister de kwaliteit en de onpartijdigheid van de geschilleninstantie beter waarborgen. Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Een aanbieder dient dan ook op grond van artikel 59a een consument informatie over de totale prijs van een complex product of hypothecair krediet te verstrekken met uitzondering van de advieskosten en distributiekosten. Artikel 48f introduceert een verantwoordingscyclus voor de erkende geschilleninstantie richting de minister.

Daarom worden in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk vakbekwaamheidseisen aan beleggingsobjecten gesteld.

Klantmedewerkers moeten daarnaast periodiek, met tussenpozen van ten hoogste 36 maanden, in het kader van PE een examen af te leggen om aan te tonen op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen.

Door de aanbieder te verplichten om de consument ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet te informeren over het aflopen van die periode en de consument te informeren over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevastperiode, wordt de positie van de consument versterkt.

De beheerder van een icbe verstrekt deze gegevens desgevraagd tegen ten hoogste de kostprijs aan een ieder. Het toevoegen van deze informatie komt per aanbieder structureel neer op twaalf uur per jaar.

In de oude situatie werd dit door de zorgverzekeraars niet als een groot probleem ervaren aangezien de medewerkers ook via het bedrijfsvoeringsmodel konden voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Het exameninstituut mag dit diploma echter niet zomaar verstrekken: